kult przodków w Chinach

Kult przodków w Chinach: jeden z głównych elementów religijności Chin, w chińskiej religii ludowej i w konfucjanizmie.

Akropol w Atenach

Akropol w Atenach: wzgórze w Atenach z zespołem zabytków starożytnych (Partenon, Erechtejon).

Akropol

Akropol: w starożytnej Grecji “górne miasto” stanowiące fortyfikacje i ośrodek kultowy.

Abolicjonizm

Abolicjonizm, ruch abolicjonistyczny: ruch społeczny, działalność na rzecz zniesienia niewolnictwa.

Vannoccio Biringuccio

Vannoccio Biringuccio: włoski metalurg epoki renesansu.

Henry Bessemer

Henry Bessemer: brytyjski wynalazca, stworzył metodę taniej i szybkiej produkcji stali (proces bessemerowski).

Georgius Agricola

Georgius Agricola: XVI-wieczny uczony znany jako “ojciec geologii”

Konferencja berlińska

Konferencja berlińska, 1884-1885: międzynarodowa konferencja poświęcona problemom kolonizacji Afryki.

Abydos

Abydos: miasto w starożytnym Egipcie.

Żywoty świętych

Żywoty świętych: gatunek literatury biograficznej, życie świętych przedstawione w tradycyjnej konwencji hagiograficznej.

Żongler

Żongler: artysta cyrkowy zajmujący się podrzucaniem przedmiotami (żonglowaniem). W średniowieczu żonglerzy – wędrowni muzykanci, poeci, deklamatorzy.

D’Este

D’Este (Este, Estensi): włoski ród panujący, książęta Ferrary i Mantui.

Escorial

Escorial, El Escorial, San Lorenzo de Escorial, Eskurial: monumentalne założenie architektoniczne obejmujące pałac królewski z klasztorem, mauzoleum i kościołem św. Wawrzyńca.

della Rovere

Della Rovere: włoski ród arystokratyczny, papieże i kardynałowie, władcy Urbino.

Dawid

Dawid, król Izraela Dawid – król starożytnego Izraela i Judy, jedna z głównych postaci historycznych w Biblii i jedna z kluczowych postaci w dziejach kultury. Jego życie przypada na przełom X i XI wieku p.n.e., panowanie Dawida datuje się tradycyjnie na około 1012-972 p.n.e. W chrześcijaństwie Dawid stanowi typ mesjański. Zobacz też: Dawid Michała Anioła, … Dowiedz się więcej

Dante

Dante Aligheri (Alighieri): najwybitniejszy poeta literatury włoskiej i średniowiecznej, filozof, działacz polityczny.

bank

Bank (banki): samodzielna instytucja finansowa przeprowadzająca transakcje finansowe związane z obiegiem i gromadzeniem pieniądza (operacje pieniężne).

Babilońska niewola papieży

Babilońska niewola papieży: określenie okresu w dziejach Kościoła, także określenie polemiczne.

Albizzi

Albizzi (Albizi): władcy Florencji, ród oligarchiczny.

Giovanni Battista Agucchi

Giovanni Battista Agucchi: teoretyk sztuki okresu renesansu, sekretarz papieski.

Piotr Bagration

Piotr Bagration (1764-1812): rosyjski generał w czasie wojen napoleońskich.

Aurangzeb

Aurangzeb, 1618-1707 – szósty władca indyjski z dynastii Wielkich Mogołów.

Eduowie

Eduowie: starożytny lud galijski.

Achaja

Achaja: region w starożytnej Grecji, północny zachód Peloponezu.

Achajowie

Achajowie: jedno z głównych plemion greckich, przez Homera utożsamiane ze wszystkimi Grekami. Twórcy kultury mykeńskiej.

Aaronsohnowie

Aaronsohnowie: izraelska rodzina znana z działalności w siatce szpiegowskiej Nili. Agronom Aaron Aahronson i jego siostra Sarah Aarohnson.

aktor

Aktor, aktorka: artysta odtwarzający postaci sceniczne, grający jakąś rolę w teatrze, filmie, telewizji.

Bartłomiej z Bydgoszczy

Batłomiej z Bydgoszczy: jeden z pierwszych polskich leksykografów, autor dwóch słowników polsko-łacińskich, bernardyn.

Jerzy Bandtkie

Jerzy Samuel Bandtkie: badacz Śląska, historyk drukarstwa, filolog i językoznawca.

Analiza treści

Analiza treści: w terminologii socjologicznej, metodologicznej i medioznawczej określenie wieloznaczne. Synonim terminu analiza zawartości, rodzaj analizy zawartości lub samodzielna, odmienną od analizy zawartości metoda badania treści.

Amerykanizacja

Amerykanizacja: zjawisko społeczne, polityczne i kulturowe. Procesy zmiany kulturowej upodobniające kulturę innych krajów do amerykańskiej.

Agencja prasowa

Agencja prasowa: wyspecjalizowana instytucja zajmująca się gromadzeniem informacji, opracowywaniem ich oraz dystrybucją.

Archiwum

Archiwum, archiwa: miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, instytucja i komórka gromadząca archiwalia, budynek archiwum.

Archiwistyka

Archiwistyka: nauka o archiwach i całokształt działalności, której przedmiotem są archiwa i materiały archiwalne.

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne: czasopismo naukowe wydawane od 1959 przez KUL, poświęcone archiwistyce, muzeom i bibliotekom kościelnym.

Agora

Agora: plac miejski w starożytnej Grecji, zwłaszcza Agora w Atenach. Symbolika agory, rodzaje agor.

Chakasi

Chakasi, Chakasowie: syberyjski lud turecki zamieszkujący południową Syberię (Chakasja). Historia, etnografia, demografia, kultura, język chakaski.

Autopsja dokumentu

Autopsja dokumentu (de visu): oglądanie opisywanego dokumentu przy przygotowywaniu katalogowych i opisów bibliograficznych

Ferhat Abbas

Ferhat Abbas Ferhat Abbas, pełna forma imienia Ferhat Mekki Abbas, zapisywane też Farhat Abbas, urodzony 24 sierpnia 1899 roku, zmarły 24 grudnia 1985 roku – algierski polityk i publicysta. Działacz niepodległościowy, pełniący funkcję tymczasowej głowy państwa. Ferhat Abbas: Biografia Urodził się  24 sierpnia 1899 w miejscowości Al-Tahir (Taher) w północno-zachodniej Algierii jako syn urzędnika. Jako miejsce urodzenia podaje … Dowiedz się więcej

Aktywizm

Aktywizm: stanowiska i nurty filozoficzne przyznające pierwszeństwo czynowi i działalności nad myśleniem i intelektem.

George Bancroft

George Bancroft: znany jako “ojciec historiografii amerykańskiej”, czołowy historyk amerykański XIX wieku. Polityk i dyplomata, sekretarz marynarki.