Archiwum otwarte

Archiwum otwarte – w archiwistyce: takie archiwum, którego zasób składa się z zespołów archiwalnych otwartych, a więc takich zespołów archiwalnych, do których napływają sukcesywnie ulegające archiwizacji materiały archiwalne od twórcy danego zespołu. Archiwum takie zdefiniować można też jako archiwum mające uprawnienia w zakresie kształtowania narastającego materiału archiwalnego. Pojęciem przeciwstawnym jest archiwum zamknięte.


Archiwa otwarte mają obowiązek systematycznego przejmowania dokumentacji z archiwów urzędowych, względnie z archiwów zakładowych. Zobowiązane są także do poddawania ich systematycznej obróbce archiwalnej oraz do stałego nadzoru archiwów zakładowych twórców narodowego zasobu archiwalnego.

Pojęcia tego nie należy mylić z pojęciem archiwum ogólnodostępnego, wyróżnionego ze względu na zakres udostępnienia. Podobnie należy odróżnić archiwa zamknięte i archiwa o ograniczonej dostępności.


Dodaj komentarz