Asymilacja językowa

Asymilacja językowa – w językoznawstwie: przyswojenie wyrażenia języka obcego do całości systemu danego języka naturalnego. Wiąże się z przekształceniem tego wyrażenia pod względem fonetycznym, morfologicznym i gramatycznym.


Tak rozumiana asymilacja ma najczęściej charakter przystosowania fonologicznego. Polega ono na nadaniu wyrażeniu pochodzącemu z języka obcego fonologicznych cech dystynktywnych właściwych dla systemu fonologicznego języka docelowego. Asymilacja gramatyczna wiąże się natomiast z nadaniem wyrażeniu wyjściowemu cech umożliwiających włączenie go do systemu morfologicznego i systemu syntaktycznego języka docelowego.

Wyrażenie przystosowane do systemu językowego danego języka w drodze asymilacji to zapożyczenie.

Spotkać można się także z odmiennymi, swobodnymi i nieprecyzyjnymi znaczeniami tego terminu. Asymilację językową rozumie się wtedy (przez analogię do asymilacji kulturowej i etnicznej) jako przyjęcie za własny jakiegoś języka obcego przez określoną społeczność lokalną, najczęściej pograniczną lub rozproszoną. Wyrażenie to oznaczać może także proces uzyskiwania przez daną jednostkę biegłości w posługiwaniu się językiem obcym (“asymilacja języka”, “przyswojenie sobie języka obcego”). Nie należy go natomiast mylić z pojęciem “asymilacja fonetyczna”.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz