Paralingwistyka

Paralingwistyka (angielskie paralinguistics) – pojęcie obecne głównie w językoznawstwie amerykańskim, funkcjonujące w nurcie językoznawstwa strukturalistycznego. Jest to określenie zbiorcze nauk pomocniczych językoznawstwa zajmujących się “przedjęzykowymi” procesami związanymi z mówieniem – fizycznymi, fizjologicznymi i psychologicznymi aspektami mówienia. Nazwa pochodzi nie tyle od faktu, że procesy te poprzedzają zjawiska językowe sensu stricto, ale raczej od przekonania, że badania językoznawcze o takim “paralingwistycznym” charakterze powinny poprzedzać badania językoznawcze w sensie właściwym.


Istnieje także przymiotnik paralingwistyczny. Jako czynniki paralingwistyczne określa się takie elementy komunikacji niewerbalnej jak tempo mowy, intonację, ton głosu, przerwy między jednostkami wypowiedzi czy też chrząknięcia.

(Uwaga: w Encyklopedii wiedzy o języku polskim znajduje się błędna definicja “pralingwistyka”).


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz