Administracja biblioteczna

Administracja biblioteczna – w znaczeniu szerszym zarządzanie całością spraw bibliotecznych, w znaczeniu węższym zarządzanie sprawami gospodarczymi i biurowymi biblioteki.


Znaczenie szersze jest rzadkie w Polsce, zastępuje je przeważnie określenie organizacja biblioteki. Częściej występuje w systemach bibliotecznych Francji i Wielkiej Brytanii. Obejmuje zarządzanie całością spraw biblioteki – w przypadku większych bibliotek sprawuje ją dyrektor biblioteki wraz z wicedyrektorami, w przypadku mniejszych bibliotek kierownik biblioteki. Rolę doradczą przy dyrektorze biblioteki spełnia rada kierowników działów (określana też terminem “rada biblioteczna”) oraz kolegium dyrekcyjne. W skład tak rozumianej administracji bibliotecznej wchodzi kierowanie biblioteką, planowanie biblioteczne, realizowanie budżetu biblioteki i jego planowanie (przygotowanie preliminarza budżetu), koordynowanie działalności komórek organizacyjnych biblioteki, organizacja i kontrola wykonywanej pracy, sprawy personelu bibliotecznego (służby bibliotecznej), podwyższanie kwalifikacji zawodowych personelu bibliotecznego.

Administracja biblioteczna w sensie wąskim obejmuje zagadnienia gospodarcze i biurowe. W dużych bibliotekach zajmuje się nimi osobny, wyodrębniony dział administracyjno-gospodarczy, względnie sekretariat biblioteki.


Dodaj komentarz