Wyobraźnia artystyczna (wyobraźnia plastyczna)

Wyobraźnia artystyczna, także wyobraźnia plastyczna – zdolność świadomego, celowego tworzenia wewnętrznych obrazów, nakierowanego na określone rezultaty. Dyspozycja do wytwarzania obrazów umysłowych, a także sprawność w ich przekształcaniu. Powiązana jest z wyobraźnią twórczą rozumianą jako umiejętność tworzenia nowych pojęć i ich reprezentacji (niekoniecznie wizualnych). Pojęciem blisko związanym jest też wyobraźnia wizualna, czyli umiejętność tworzenia wyobrażeń w kodzie ikonicznym (w odróżnieniu od wyobraźni kinetycznej – ruchowej, oraz wyobraźni audialnej – słuchowej).


Wyobraźnia artystyczna

Wyróżnia się przy tym dwa podstawowe rodzaje wyobraźni artystycznej: wyobraźnię twórczą i wyobraźnię odtwórczą. Artystyczna wyobraźnia twórcza to umiejętność komponowania nowych form wizualnych na podstawie elementów poprzednich spostrzeżeń wzrokowych. Artystyczna wyobraźnia odtwórcza to umiejętność wiernego, dokładnego przywołania w pamięci przeżytych spostrzeżeń w postaci obrazów, a także komunikatywnego ich odtwarzania.

Zdolność tworzenia wyobrażeń wizualnych pojawia się spontanicznie u wszystkich ludzi już w okresie wczesnodziecięcym. Może jednak być rozwijana i kształtowana, a także podlegać osłabieniu i zanikowi. Jej prawidłowy rozwój jest niezbędny w każdym przedsięwzięciu natury twórczej, a w szczególności w działalności artystycznej. Wyobraźnia plastyczna to podstawowa umiejętność umożliwiająca tworzenie projektów dzieł sztuki i przedmiotów użytkowych, niezbędna jest także na etapie ich realizacji. Na wyobraźni plastycznej opiera się przewidywanie skutków podejmowanych w czasie realizacji projektu czynności manualnych.

Wyobraźnia plastyczna powiązana jest ściśle z wrażliwością estetyczną (umiejętnością postrzegania piękna). Jej rodzajem jest fantazja artystyczna (fantazja plastyczna), tj. umiejętność przedstawiania sobie przedmiotów nierealnych, kreacja wyobrażeń wizualnych odległych od rzeczywistych doświadczeń.


Tagi
Encyklopedia pedagogikiEncyklopedia psychologiiEncyklopedia sztuk pięknych

Dodaj komentarz