Album literackie

Album literackie

Album literackie. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej (podtytuł także w formie Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze krajowej) – almanach literacki i historyczny ukazujący się w Warszawie w latach 1848-1849. Opublikowano dwa tomy tego czasopisma. Wydawcą był Kazimierz Władysław Wójcicki (1807-1879). Wójcicki wydał w 1845 roku także podobną antologię “Album warszawskie”.

Zobacz też: album w sensie ogólnym, definicja i historia albumów.

W almanachu, prócz szkiców samego Wójcickiego, ukazywały się prace historyczne, utwory literackie itp. Studia historyczne opublikowali w nim Julian Bartoszewicz (1821-1870), Wacław Aleksander Maciejowski (1792-1883) i Stanisław Lisowski. Utwory literackie publikowali w nim Teofil Tenartowicz (1822-1893 – jedna scena z dramatu Simara), Józef Paszkowski (1817-1861) i Seweryna Duchińska (Pruszakowa, 1816-1905); Tymko Padura opublikował tu Pieśń z więzy swój przekład na język ukraiński mickiewiczowskiego Konrada Wallenroda. Materiały folklorystyczne publikował to Oskar Kolberg (1814-1890). Wydano tu także wykłady z historii literatury Leona Borowskiego (1884-1836) z 1838 roku.

Linki zewnętrzne: almanach w formie zdigitalizowanej.

Album literackie według bibliografii Karola Estreichera

Tytuł: Album literackie. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze krajowéj pod redakcją Kazimierza Wł. Wójcickiego. (Tom I).

Miejsce i rok wydania: Warszawa, nakł. wydawcy, Druk. Rządowa przy Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, 1848 {Tom II. Tamże, 1849}

Opis/komentarz: w 8ce, str. 6 nl., 364 i 2 nl., 5 tabl. i str. 14 nut, złp. 15. Treść: Stan. Lisowski Przyłączenie Mazowsza do Korony; O zgonie ostatnich książąt mazowieckich, z rękopismu współczesnego; K. Wł. Wójcicki Czerniaków; Teof. Lenartowicz Simara; Sew. Żochowska (Duchińska) Ojciec Salezy; J. W. Bandtkie O Tatarach, mieszkańcach Król. Polskiego; K. W. Wójcicki Święta Jadwiga ks. szląska; Opis Arkadii skreślony przez ks. Radziwiłłową (przekład Sew. Żochowskiej); Józ. Paszkowski Rosół kanonierski; Leon Kunicki Stary sługa; Piotr Dubrowski O czeskich wojennych taborach; Sew. Żochowska (Duchińska) Fantazja; K. Wł. Wójcicki Rynek Starego Miasta w Warszawie; Historia literatury polskiej spisana z lekcji Leona Borowskiego; Stan. Lisowski Wiadomość o rękopiśmie kroniki Galla, w bibliotece hr. Zamojskich; K. Wł. Wójcicki Pieśń o zabiciu Tęczyńskiego; W. A. Maciejowski Wzgląd na historyczność pieśni ludu polskiego; Osk. Kolberg Pieśni ludu obrzędowe; K. Wł. Wójcicki Przejażdżka w Mazowszu. Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – toż. Tom II. Tamże, 1849, w 8ce, str. 8 nl., 424, 2 nl., 1 mapa i 1 tabl., złp. 15. Treść: W. A. Maciejowski Kronika polska pierwszych dziesięciu po Chr. wieków; Kar. Baliński Chwila z czasów piastowych; Stan. Lisowski Ulica Nalewki; K. Wł. Wójcicki Zmiany Życia; tenże Materiały do dziejów gospodarstwa w Polsce; Leon Kunicki Salony wiejskie; Przekłady Tomasza Padurry poezyj polskich (Pieśń z wieży Mickiewicza); Jul. Bartoszewicz Fryderyk Jagiell.; Al. Ładnowski Pan Stefan z Pokucia; Stan. Lisowski O morowym powietrzu w Warsz.; Sew. Żochowska (Duchińska) Dwie niewiasty; Stan. Lisowski Wiadomość o dwóch fałszerzach źródeł historycznych polskich w 17 i 18 wieku (Krz. St. Janikowski i G. S. Pristaff); F. M. Sobieszczański Poszukiwania historyczno-bibliograficzne do żywotów uczonych polskich i dzieł ich szczególnie rzadkich. Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un.