Adwerbialny

Adwerbialny (od łacińskiego słowa adverbium, “przysłówek”, a ściślej od przymiotnika adverbialis – “przysłówkowy”) – w terminologii gramatycznej: przysłówkowy, dotyczący przysłówków, mający znaczenie dla przysłówka.


Podobny charakter mają określenia “adnominalny” i “adwerbalny“. “Adnominalny” to “przyrzeczownikowy”, dotyczący rzeczownika (“rzeczownikowy” to raczej “nominalny”). “Adwerbalny” to “przyczasownikowy”, dotyczący czasownika (“czasownikowy” to raczej “werbalny”).

Słowo “adwerbialny” ma więc nieco inną charakterystykę znaczeniową niż “adnominalny” i “adwerbalny” (z tym drugim łatwo je zresztą pomylić). Jest ścisłym synonimem określenia “przysłówkowy”, podczas gdy “adnominalny” i “adwerbalny” nie stanowią ścisłych odpowiedników określeń”rzeczownikowy” i “czasownikowy”. Nieco inna jest też etymologia tych słów: “adwerbialny” pochodzi od przymiotnika adverbialis, podczas gdy “adnominalny” i “adwerbalny” od przyimka ad i odpowiednich rzeczowników łacińskich (nomenverbum). Trudno zresztą przecież o przymiotnik równie kakofoniczny jak “przyprzysłówkowy”.


Dodaj komentarz