Adwerbialny

Adwerbialny (od łacińskiego słowa adverbium, “przysłówek”, a ściślej od przymiotnika adverbialis – “przysłówkowy”) – w terminologii gramatycznej: przysłówkowy, dotyczący przysłówków, mający znaczenie dla przysłówka.


“Adwerbialny” (przysłówkowy) w terminologii językoznawczej

Podobny charakter mają określenia “adnominalny” i “adwerbalny“. “Adnominalny” to “przyrzeczownikowy”, dotyczący rzeczownika (“rzeczownikowy” to raczej “nominalny”). “Adwerbalny” to “przyczasownikowy”, dotyczący czasownika (“czasownikowy” to raczej “werbalny”).

Słowo ma więc nieco inną charakterystykę znaczeniową niż wyrazy “adnominalny” i “adwerbalny” (z tym drugim łatwo je zresztą pomylić). Jest ścisłym synonimem określenia “przysłówkowy”, podczas gdy “adnominalny” i “adwerbalny” nie stanowią ścisłych odpowiedników określeń “rzeczownikowy” i “czasownikowy”.

Nieco inna jest też etymologia tych słów: “adwerbialny” pochodzi od przymiotnika adverbialis, podczas gdy “adnominalny” i “adwerbalny” od przyimka ad i odpowiednich rzeczowników łacińskich (nomenverbum). Wiąże się to z faktem, że dosłowny przekład wyrazu o postaci “przyprzysłówkowy” byłby kakofoniczny.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz