Dygresja

Dygresja – w retoryce jeden z chwytów retorycznych – chwilowe odejście od głównego toku myślowego. W literaturze technika narracyjna – chwilowe odejście od głównego toku narracji.

Asyndeton

Asyndeton – konstrukcja składniowa, połączenie zdań lub części zdań bez użycia spójnika. Figura retoryczna i środek stylistyczny.

Akapit

Akapit: odstęp akapitowy i wcięcie akapitowe, a także ustęp i paragraf jako odrębne pojęcia. Formatowanie akapitu. Akapit a stylistyka – tworzenie akapitów.