Aktualne rozczłonkowanie zdania

Aktualne rozczłonkowanie zdania: podział zdania na temat i remat, rodzaj analizy semantycznej zdania. Inna nazwa: perspektywa funkcjonalna zdania.

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) – w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników – w sensie słowotwórczym. Także “uprzymiotnikowienie”.