Articles for tag: alankara, aliteracja, anuprasa, artalankara, Bhamaha, Bharata, dipaka, Jagannatha Panditaraja, literatura indyjska, literatura sanskrycka, Natjaśastra, porównanie, rupaka, śabdalankara, Sahityadarpana, sanskryt, stylistyka, ubhayalankara, upama, utpreksa, Viswanatha Kaviraja, yamaka