Articles for tag: a priori, Absolut, aprioryzm, Arystoteles, Byt, błąd materialny, cel uświęca środki, działanie, ekonomia języka, homo oeconomicus, Hume, Immanuel Kant, intersubiektywna komunikowalność, Karl Mannheim, Kazimierz Ajdukiewicz, logika, Max Horkheimer, Max Weber, metafizyka, metafizyka klasyczna, metodologia nauki, pierwsze zasady, Platon, poprawność rozumowań, prakseologia, przekonanie, racja, racjonalizm, racjonalność, racjonalność bytu, racjonalność działania, racjonalność instrumentalna, racjonalność poznania, racjonalny, rozum, rozumowanie, scjentyzm, skuteczność, socjologia, sprawdzalność, teoria decyzji, Vilfredo Pareto, wartości, zachowania społeczne, zasada ekonomii wysiłku, zasada racji dostatecznej