Articles for tag: absolutivum, absolutny, imiesłów, imiesłów przysłówkowy, język awestyjski, język staroperski, języki indoirańskie, konstrukcja absolutna, sanskryt