Aida

Aida: opera Giuseppe Verdiego z 1871. Libretto: Antonio Ghislanzoni.