Articles for tag: antonomazja, Eneida, epitet, figury retoryczne, imię, Jowisz, metonimia, peryfraza, pronominatio, środki stylistyczne, synekdocha