Articles for tag: Adam Urbanek, akt, akt: filozofia, aktualizm, aktualizm geologiczny, aktualność, aktualny, antropogeneza, Benedetto Croce, biologia, Byt, darwinizm, Edward Bradford Titchener, eksperyment, Emil Brunner, epistemologia, Ernst Cassirer, ewolucja, ewolucjonizm, filozofia przyrody, filozofia współczesna, filozofia włoska, Friedrich Gogarten, George Gaylord Simpson, Giovanni Gentile, heglizm, Hermann Cohen, James Ward, kantyzm, Karol Darwin, kultura Włoch, metafizyka, metodologia nauki, myśl, nauka, neokantyzm, Nicolai Hartmann, osoba, Paul Natorp, podmiot, przeszłość, przyczyna, psychologizm, Rudolf Bultmann, substancja, świadomość, szkoła marburska, teologia, Wilhelm Wundt

aktualizm

Aktualizm, aktualizm filozoficzny: określenie stanowisk odkreślających rolę stawania się i zmienności w strukturze ontycznej rzeczywistości, zwłaszcza idealizm aktualny Giovanniego Gentile. Podobne stanowiska występują także w teologii i antropologii filozoficznej (przede wszystkim związanej z teologią protestancką). W innych znaczeniach termin ten występuje w psychologii (psychologia Wilhelma Wundta i jego kontynuatorów) oraz w naukach przyrodniczych i filozofii przyrody (zasada aktualizmu i aktualizm geologiczny). W naukach przyrodniczych określa się tak koncepcje podkreślające ciągłość procesów zachodzących w przyrodzie.