Błąd stylistyczny

Błąd stylistyczny: naruszenie normy językowej w zakresie stylu.

Błąd składniowy

Błąd składniowy, także błąd syntaktyczny: rodzaj błędu językowego, błąd polegający na nieuświadomionym i nieuzasadnionym złamaniu obowiązujących w danym języku norm składni zdania pojedynczego lub zdania złożonego.

Błąd frazeologiczny

Błąd frazeologiczny – błąd językowy, niewłaściwe połączenie jednego lub kilku wyrazów w jedno wyrażenie lub zwrot; naruszenie normy językowej w zakresie frazeologii.

Błąd językowy

Błąd językowy – nieświadome odstępstwo od współczesnej normy językowej.

Anakolut

Anakolut: figura retoryczna i konstrukcja składniowa o charakterze błędu językowego (zdanie o wadliwej konstrukcji).

Błąd wielu pytań w jednym

Błąd wielu pytań w jednym: błąd logiczny polegający na postawieniu pytania z nieprawdziwym lub wątpliwym założeniem.