Budowa słowotwórcza wyrazu

Budowa słowotwórcza wyrazu: podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formanty.

Analiza treści

Analiza treści: w terminologii socjologicznej, metodologicznej i medioznawczej określenie wieloznaczne. Synonim terminu analiza zawartości, rodzaj analizy zawartości lub samodzielna, odmienną od analizy zawartości metoda badania treści.

Analiza dyskursu

Analiza dyskursu, także lingwistyka transfrastyczna: analiza, której przedmiotem jest dyskurs (wypowiedź dłuższa, niż zdanie).

Analiza dokumentacyjna

Analiza dokumentacyjna, abstrakt: rodzaj adnotacji treściowej, dokładne i zwięzłe omówienie treści dokumentu.

Analiza lingwistyczna

Analiza lingwistyczna: opis wyrażeń językowych, którego celem jest wyodrębnienie elementów składowych tych wyrażeń oraz ustalenie wzajemnych relacji między tak wyodrębnionymi elementami.