Articles for tag: akt, aktualizm, aktualizm geologiczny, analogia, biologia, Charles Lyell, darwinizm, ekscepcjonalizm, ewolucja, filozofia nauki, filozofia przyrody, geologia, Georges Cuvier, gradualizm, James Hutton, Karol Darwin, katastrofa, katastrofizm, osady, paleogeografia, paleogeomorfologia, Pliniusz, przeszłość, rekonstrukcja, sedymentologia, skorupa ziemska, Stephen Jay Gould, Ziemia, życie

aktualizm

Aktualizm, aktualizm filozoficzny: określenie stanowisk odkreślających rolę stawania się i zmienności w strukturze ontycznej rzeczywistości, zwłaszcza idealizm aktualny Giovanniego Gentile. Podobne stanowiska występują także w teologii i antropologii filozoficznej (przede wszystkim związanej z teologią protestancką). W innych znaczeniach termin ten występuje w psychologii (psychologia Wilhelma Wundta i jego kontynuatorów) oraz w naukach przyrodniczych i filozofii przyrody (zasada aktualizmu i aktualizm geologiczny). W naukach przyrodniczych określa się tak koncepcje podkreślające ciągłość procesów zachodzących w przyrodzie.