Aksjologia filmu

Aksjologia filmu – dziedzina refleksji nad filmem (część teorii filmu), a jednocześnie gałąź refleksji filozoficznej (subdyscyplina aksjologii – film z punktu widzenia etyki i estetyki). Zajmuje się ona dwojaką problematyką: naturą wartości moralnych i estetycznych występujących w filmie oraz kryteriami i podstawami wartościowania samego dzieła filmowego (tak wartościowania estetycznego, jak i etycznego).


Samo wartościowanie dzieła filmowego, w odniesieniu do konkretnych dzieł, a także w odniesieniu do konkretnych twórców, ma zazwyczaj raczej charakter refleksji krytycznej (krytyka filmowa), niż refleksji filozoficznej. Charakter refleksji ogólnej, filozoficznej, ma np. problem stopniowalności wartości dzieła filmowego oraz natury i rodzajów kryteriów wartościowania (estetyczne i pozaestetyczne wartości filmu, zewnętrzne i immanentne kryteria wartościowania filmu).

Porównaj: aksjologia języka.


Dodaj komentarz