akognitywizm

Akognitywizm (nonkognitywizm, anty-kognitywizm)

Akognitywizm, także anty-kognitywizm lub nonkognitywizm (z greckiego a– – “nie-” i łacińskiego cognosco – “poznaję”) – stanowisko w metaetyce odrzucające lub umniejszające znaczenie poznawcze wypowiedzi o charakterze etycznym. Zazwyczaj łączone z emotywizmem, poglądem, według którego celem wypowiedzi etycznych jest przede wszystkim wzbudzanie uczuć (emocji) i kształtowanie postaw.


Akognitywizm, emotywizm, kognitywizm

Radykalną formą akognitywizmu jest emotywizm skrajny, według którego wypowiedzi o charakterze etycznym są całkowicie pozbawione charakteru poznawczego. Pogląd taki reprezentował np. brytyjski filozof Alfred Jules Ayer (1910-1989). Emotywizm umiarkowany nie odmawia natomiast całkowicie znaczenia poznawczego wypowiedziom o charakterze etycznym, uznaje je jednak za mniej istotne, niż znaczenie emotywne. Przedstawicielem emotywizmu umiarkowanego był np. amerykański filozof Charles Leslie Stevenson (1908-1979).

Przeciwieństwem akognitywizmu jest kognitywizm, opowiadający się za charakterem poznawczym etyki normatywnej. Opierać ma się on przede wszystkim na upodabniających etykę do nauk przyrodniczych doświadczeniach empirycznych (neonaturalizm) lub na intuicji (intuicjonizm).

 


Dodaj komentarz