Adres: literatura

Adres, adres hołdowniczy

Adres w literaturze, zwłaszcza adres hołdowniczy – w terminologii literackiej: gatunek literacki, ogniwo literatury stosowanej, forma prozy użytkowej. Pismo, skierowane przez określoną grupę osób (pismo zbiorowe), rzadziej przez pojedynczą osobę do władz najwyższych, instytucji lub osób odgrywających ważną rolę w życiu publicznym, politycznym i społecznym. Najczęściej pismo o treści politycznej, stanowiące formę petycji. W tym samym znaczeniu termin spotyka się także w terminologii prawnej.


Adres stanowi wyraz żądań nadawcy, manifestację jego poglądów, protest wobec zastanej sytuacji politycznej (społecznej, kulturowej) lub wyraz uznania dla działalności adresata pisma. W tej ostatniej sytuacji może stanowić także wyraz uległości wobec żądań swojego odbiorcy – ta specyficzna forma adresu znana jest jako adres hołdowniczy.

Podobny charakter ma list otwarty, skierowany do osób publicznych lub instytucji z jednoczesnym przeznaczeniem do szerszego rozpowszechniania.

W innych językach: język angielski – address; język francuski – adresse; język niemiecki – Adresse.

Zobacz też: adres w sensie ogólnym wraz z innymi znaczeniami szczegółowymi terminu. Adresat utworu literackiego (w sensie ogólnym, odbiorca dzieła literackiego). Adres wydawniczy i adres czytelniczy (rozumiany jako zamierzony adresat komunikatu środków przekazu).


Dodaj komentarz