Adres

Adres

Adres – w systemach informacyjno-wyszukiwawczych wyrażenie odwzorowujące lokalizację danego elementu w zbiorze. W informatyce – wartość identyfikująca położenie jakiegoś obiektu w komputerze. W prawie – rodzaj petycji zbiorowej lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej.


W sensie ogólnym, słownikowym, słowo to oznacza najczęściej miejsce zamieszkania osoby lub miejsce, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa bądź instytucji.

Etymologia: z języka francuskiego, adresse.

Zobacz też: adresat utworu i adresat komunikatu.

W systemach informacyjno-wyszukiwawczych

Najbardziej ogólne, obejmujące wiele pozostałych znaczeń słowa jest znaczenie terminu “adres” w odniesieniu do systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Znaczenie to zdefiniować można jako takie wyrażenie (numer, wskaźnik, indeks lub etykietę), które odwzorowuje położenie określonego elementu w zbiorze. Wyrażeniem takim może być numer pozycji w bibliografii; sygnatura biblioteczna;  numer strony zawierającej tekst, do której kieruje hasło indeksu; dodawany do wyrażeń charakterystyki wyszukiwawczej dokumentu wskaźnik więzi; identyfikator pamięci komputera, w którym zapisano określone dane i rekordy (porównaj rozdział o znaczeniu terminu w informatyce).

Podobne znaczenie ma termin “klucz” – klucz to wyrażenie wskazujące wyrażenie relewantne w danym zbiorze informacyjnym, pełniące funkcję metatekstową.

Adres w literaturze i bibliologii

W literaturze i bibliologii występują dwa główne znaczenia terminu. W znaczeniu literackim adres jako gatunek literacki (w tym zwłaszcza adres hołdowniczy) to pismo o treści politycznej, skierowane do władz, instytucji lub osób odgrywających dużą rolę w życiu publicznym. Adres wydawniczy to informacja o roku wydania, miejscu wydania oraz o wydawcy książki, zazwyczaj umieszczana na karcie tytułowej (rzadziej także druku; samo miejsce druku określa się także terminem “adres drukarski”). W odniesieniu do środków masowego przekazu jest to także określenie synonim adresu czytelniczego.

Adres w informatyce

Liczba określająca miejsce w pamięci komputera. Zwykle ma wartość 32 lub 64 bitów, w komputerach dawniejszych mogły występować także inne wartości. W językach programowania oznacza się go wartością symboliczną. W sensie bardziej ogólnym dowolna wartość identyfikująca położenie w komputerze porcji informacji danego obiektu.

Adres w telekomunikacji

Nazwa lub numer, który służy do identyfikacji osoby fizycznej lub prawnej, a także obiektu lub procesu telekomunikacyjnego. Podmiotem identyfikacji może być abonent lub inny użytkownik usługi telekomunikacyjnej, sama usługa telekomunikacyjna, sieć telekomunikacyjna, wybrany element sieci telekomunikacyjnej. Najczęściej przybiera postać symbolu kodu alfanumerycznego (złożonego z liter lub cyfr). W telefonii i telegrafii występuje jako numer telekomunikacyjny, w teleinformatyce zazwyczaj jako kod literowy lub kod literowo-cyfrowy.

Adresowanie to w telekomunikacji czynność przypisania tak zdefiniowanego adresu osobie fizycznej, osobie prawnej, procesowi telekomunikacyjnemu lub obiektowi telekomunikacyjnemu.

Adres internetowy

Używany do identyfikacji komputera przyłączonego do sieci. Zobacz więcej w osobnych artykułach: adres e-mail i adres internetowy.

Częścią opcjonalną adresu internetowego jest wyróżnik rodzaju usługi. Tak np. usługa WWW oznaczana jest ciągiem znaków http://, poczta elektroniczna ciągiem znaków mailto. Część nieopcjonalna to adres właściwy, składa się ona z części oddzielanych kropkami, takich jak nazwa komputera w sieci lokalnej, nazwa sieci średniego poziomu oraz nazwa domeny (np. .pl, .com). W przypadku adresów poczty elektronicznej podaje się także identyfikator użytkownika oraz znak @.

Zapisywane w ten sposób symbolicznie adresy internetowe tłumaczone są przez serwery DNS na występujące w postaci liczbowej adresy IP.

Adres e-mail (potocznie email, mailowy, mejlowy), także poczty elektronicznej lub skrzynki pocztowej  to ciąg znaków jednoznacznie określający skrzynkę pocztową danego użytkownika. Umożliwia  on wysyłanie wiadomości (głownie tekstowych,  także załączników) poprzez sieci komputerowe, przede wszystkim przez Internet.

Adres w prawie: siedziba, miejsce zamieszkania

W terminologii prawnej termin “adres” ma dwa znaczenia. Może oznaczać miejsce zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej, względnie siedzibę osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej. Może też oznaczać petycję zbiorową wystosowaną do władz najwyższych, względnie do wybitnych osobistości.


Dodaj komentarz