Adiektywizacja

Adiektywizacja

Adiektywizacja, także: uprzymiotnikowienie (z języka łacińskiego: adiectivum, “przymiotnik”) – 1) przekształcanie się innych części mowy w przymiotniki (przy tej definicji ma się na myśli przede wszystkim zmianę semantyczną, zmianę znaczenia wyrazu). Ewentualnie szerzej, w odniesieniu do słowotwórstwa: 2) tworzenie przymiotników z innych form wyrazowych.

Przymiotniki odczasownikowe

Z adiektywizacją w sensie 1) mamy do czynienia przede wszystkim przy zmianie (znaczeniowej) imiesłowów przymiotnikowych w przymiotniki odczasownikowe. Tak np. imiesłów przymiotnikowy uznany (pochodzący od czasownika “uznawać”) może przekształcić się w przymiotnik odczasownikowy, funkcjonujący np. w wyrażeniu “uznany autorytet”.

Przymiotniki odrzeczownikowe

Z adiektywizacją w sensie 2) mamy do czynienia głównie przy powstawaniu przymiotników od rzeczowników (np. wyrazy góragórski – przymiotnik odrzeczownikowy), względnie od wyrażeń przyimkowych (np. wyrażenie przyimkowe pod wodą i przymiotnik podwodny).

Komentarze | Opinie | Forum