Adiektywizacja

Adiektywizacja, także: uprzymiotnikowienie (z języka łacińskiego: adiectivum, “przymiotnik”) – 1) przekształcanie się innych części mowy w przymiotniki (przy tej definicji ma się na myśli przede wszystkim zmianę semantyczną, zmianę znaczenia wyrazu). Ewentualnie szerzej, w odniesieniu do słowotwórstwa: 2) tworzenie przymiotników z innych form wyrazowych.


Zobacz też: budowa przymiotników, por. uniwerbizacja.

Przymiotniki odczasownikowe – adiektywizacja ze zmianą semantyczną

Z adiektywizacją jako przekształceniem innych części mowy w przymiotniki mamy do czynienia przede wszystkim przy zmianie (znaczeniowej) imiesłowów przymiotnikowych w przymiotniki odczasownikowe. Tak np. imiesłów przymiotnikowy uznany (pochodzący od czasownika “uznawać”) może przekształcić się w przymiotnik odczasownikowy, funkcjonujący np. w wyrażeniu “uznany autorytet”. Proces adiektywizacji doprowadził w języku polskim do zaniku niektórych kategorii gramatycznych imiesłowów (do całkowitej utraty znaczenia czasownikowego przy zachowaniu formy słowotwórczej).

Przymiotniki odrzeczownikowe

Z adiektywizacją jako tworzeniem przymiotników z innych form wyrazowych mamy do czynienia głównie przy powstawaniu przymiotników od rzeczowników (np. wyrazy góragórski – przymiotnik odrzeczownikowy). Częste jest również tworzenie przymiotników od wyrażeń przyimkowych (np. wyrażenie przyimkowe pod wodą i przymiotnik podwodny).


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz