Addenda

Addenda, rzadziej w liczbie pojedynczej addendum – różnego rodzaju dodatki i uzupełnienia poszerzające zawartość publikowanego tekstu. Mogą one mieć charakter wydawniczy i introligatorski, samoistny i niesamoistny. Wyróżnić można tu dodatki wzbogacające zawartość treściową, wzbogacające zawartość argumentacyjną i dokumentacyjną oraz wzbogacające postać wydawniczą. Różne rodzaje addendów mogą dopełniać treść książki: apendyksy, suplementy, parerga, paralipomena; dopełniać jej zawartość dokumentacyjną – aneksy; dopełniać jej postać wydawniczą – dodatki, załączniki.


W innych językach: angielskie addenda; francuskie additions; niemieckie Ergänzungen.

Addenda: apendyksy, parerga, paralipomena, suplementy

Zobacz więcej w osobnym artykule: Appendix.

Do dodatków wzbogacających zawartość treściową książki (dzieła, utworu, tekstu) zalicza się apendyksy, paralipomena, parerga i suplementy. Apendyks (appendix) to dodatek w sposób luźny poszerzający treść publikacji, prezentujący jedynie wariantowo zagadnienia poruszone w tekście głównym, wprowadzający treści dodatkowe lub uzupełniający zagadnienia szczegółowe. Paralipomena to krótkie dodatki autorskie do tekstu głównego, stanowiące szczegółowe uzupełnienie głównej treści, bez autonomicznego charakteru (rzadziej w liczbie pojedynczej: paralipomenon). Parerga to autonomiczne utwory poboczne, np. stanowiące uzupełnienia o charakterze artystycznym lub filozoficznym, luźniej związane z tekstem głównym (rzadziej liczba pojedyncza: greckie parergon, zlatynizowane parergum). Suplement to dodatek wydawany (zazwyczaj) oddzielnie od zasadniczej publikacji, zawierający aktualizacje i uzupełnienia, zwłaszcza encyklopedii i słowników.

Addenda: aneksy

Zobacz więcej w osobnym artykule: Aneks.

Zawartość argumentacyjną i dokumentacyjną publikacji uzupełniają aneksy. Aneks to zespół dokumentacji do głównej części dzieła (np. wybór załączonych dokumentów archiwalnych). W sensie ogólniejszym części uzupełniające zamieszczone na końcu książki, takie jak indeksy, tablice czy objaśnienia.

Addenda: dodatki i załączniki

Uzupełnienia wzbogacające postać wydawniczą publikacji to dodatki i załączniki. Dodatek to luźno związane z nią wydawniczo i autorsko uzupełnienie (np. dodatek krytyczny), najczęściej odrębna jednostka bibliologiczna (zeszyt, książka lub plansza). Załącznik to uzupełnienie do publikacji wykonane inną niż jej zasadnicza część techniką poligraficzną, umieszczony osobno – typowo pod opaską, w kopercie, jako oddzielna broszura. Załącznikami mogą być np. mapy i wykresy.

Objaśnienia językowe

Forma liczby pojedynczej to addendum, jest ona jednak rzadko stosowana. Wyraz ten stanowi gerundivum łacińskiego czasownika addoaddere, który znaczy “dodać”, “przydać”, “dołączyć”.


Tagi
Encyklopedia literaturyLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz